Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Back to top
wettelijk

Geo Underwriting gelooft samen met haar dochterondernemingen in het beschermen van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Lees aandachtig:

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") en de kennisgeving van eerlijke verwerking . Lees deze voorwaarden aandachtig - ze zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door naar onze website te gaan, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Let op: deze website is alleen bedoeld voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De site is niet van toepassing op inwoners / investeerders van andere landen omdat de wet in andere landen de verspreiding van de informatie en producten op deze website kan beperken.

Voor alle duidelijkheid, geen van de informatie op deze website vormt een contractaanbieding in enig land waar deze beschikbaar is, inclusief het VK.

wijzigingen
 • Geo behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving producten of diensten op deze website te verwijderen of stop te zetten. In het geval dat een dergelijke verwijdering plaatsvindt, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor welke verwijdering dan ook.
 • Geo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de inhoud, presentatie, gebruikersfaciliteiten en beschikbaarheid van enig deel van de website te wijzigen.
Toepassingen voor producten en diensten
 • Prijzen en details van producten en diensten (en aanbiedingen) die online worden gepost, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle producten en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en wij geven hiervoor geen garantie. Het verstrekken van details van producten en diensten op deze website is geen, en dient niet te worden opgevat als een aanbod om dergelijke producten of diensten door het relevante bedrijf te verkopen of kopen. Het bedrijf dat reclame maakt voor de betreffende producten of diensten, kan uw aanbod naar eigen goeddunken accepteren of afwijzen.
Beschikbaarheid
 • Geo zal ervoor zorgen dat deze website 24 uur per dag toegankelijk is. Geo is echter niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 • U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot deze website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die deze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij zich eraan houden.
 • Geo is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat als deze website onbeschikbaar wordt of om welke reden dan ook wordt opgeschort.
 • Als u als onderdeel van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke identificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als u naar onze mening niet voldoet aan een van de bepalingen van die Gebruiksvoorwaarden.
Auteursrecht en intellectueel eigendom
 • Geo of de andere aanbieders van informatie op deze website zijn eigenaar van het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten die bestaan ​​in de database die toegankelijk is via de website en al het materiaal op deze website, inclusief alle handelsmerken die zichtbaar zijn op de website.
 • Het is niet toegestaan ​​om informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, te verspreiden of te extraheren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anders vermeld. Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op deze website moet altijd worden erkend.
 • Behalve zoals hierboven uiteengezet, mag u de informatie op deze website niet reproduceren, wijzigen of op enigerlei wijze commercieel exploiteren.
 • Als u enig deel van deze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.
Wijzigingen in voorwaarden en vastleggingen van overeenkomsten
 • Geo kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina te wijzigen en een dergelijke wijziging is van toepassing op uw gebruik van deze website na een dergelijke wijziging.
Gegevensbescherming en privacyverklaring
 • Alle persoonlijke informatie die u aan Geo verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 2018 (zoals gewijzigd) en de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijnverordeningen 2003).
 • Wanneer u via deze website persoonlijke gegevens verstrekt, wordt u verteld waar die gegevens op dat moment voor zullen worden gebruikt. Door uw gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat persoonlijke informatie die wordt verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.
Toezicht houden
 • Geo zal uw gebruik van deze website volgen en alle resulterende informatie kan door Geo worden gebruikt voor zijn interne zakelijke doeleinden of in overeenstemming met de regels van enige toepasselijke regulerende of zelfregulerende organisatie.
Onze aansprakelijkheid
 • Hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat het materiaal op de website correct is, wordt het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Wij, andere leden van onze groep van bedrijven en met ons verbonden derde partijen sluiten hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enig direct, indirect verlies of schade geleden door een gebruiker in verband met deze website of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken of resultaten van het gebruik van deze website, alle daaraan gekoppelde websites en alle daarop gepubliceerde materialen, inclusief, zonder beperking enige aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van activiteiten, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens , verlies van goodwill, verspild management of kantoortijd en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook.
 • Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie.
 • De publicatie van de informatie op deze website door Geo houdt geen aanbeveling in dat u een bepaalde transactie aangaat, noch een verklaring dat een product en / of dienst op deze website geschikt of geschikt voor u is.
 • Bepaalde producten en / of diensten die op deze website worden beschreven, kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen en tenzij u alle dergelijke risico's volledig begrijpt en onafhankelijk hebt bepaald dat dergelijke transacties voor u geschikt zijn, mag u geen transacties aangaan.
 • U mag de informatie op deze website niet interpreteren als zakelijk, financieel, investerings-, regelgevend, fiscaal of boekhoudkundig advies en deze website mag niet de belangrijkste basis vormen voor investeringsbeslissingen die door u of namens u worden genomen .
Toepasselijk recht
 • Geo heeft deze website in Engeland gevestigd. Het Engelse recht is te allen tijde van toepassing op het gebruik en in geval van een geschil onderwerpen relevante partijen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
Informatie
 • De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en Geo zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat deze correct is op de datum van publicatie.
 • Vanwege de aard van internet kunnen er echter omstandigheden zijn waarin fouten of weglatingen in de informatie kunnen voorkomen die buiten de redelijke controle van Towergate vallen. Bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang door een derde.
 • Bijgevolg is Geo niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op informatie op deze website, tenzij de juistheid van de informatie is gecontroleerd en schriftelijk bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Towergate voordat vertrouwen wordt gesteld erop.
Linken naar onze site
 • U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant wanneer er geen bestaat.
 • U mag geen link maken van een website die geen eigendom is van u. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving koppelingsrechten in te trekken.
 • Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Materiaal uploaden naar onze site
 • Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal naar onze site kunt uploaden, of wanneer u contact opneemt met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de normen die zijn uiteengezet in onze sectie Acceptabel gebruiksnormen (hieronder). U garandeert dat een dergelijke bijdrage wel aan die normen voldoet en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.
 • Al het materiaal dat u naar onze site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en we hebben het recht om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze site is geplaatst of geüpload een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van door u of een andere gebruiker van onze site gepost materiaal.
 • We hebben het recht om materiaal of berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de voorwaarden in de sectie Acceptable Use Standards.
Links naar websites van derden
 • Links naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en dergelijke links vormen geen goedkeuring, autorisatie of affiliatie door Geo met betrekking tot dergelijke websites van derden. Wanneer u deze links activeert, verlaat u deze website. We onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op websites van derden of de beschikbaarheid van die websites en we zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u kunt lijden door het gebruik van die websites. Als u besluit om toegang te krijgen tot gelinkte websites, doet u dit volledig op eigen risico.
Eigendom van de website

Deze site wordt aangeboden door en is eigendom van:

Geo Underwriting Services Limited
Towergate House
Eclipse Park
Sittingbourne Road
Maidstone
Kent
ME14 3EN
Engeland

Bedrijfsnummer: 04043759
Btw-registratienummer: 447284724
Geo Underwriting Services Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (registratienummer 313250).

 • Een deel van de informatie op deze website is verstrekt door andere bedrijven binnen Geo Underwriting die verantwoordelijk zijn voor die informatie.
 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van elk deel van deze website. Afzonderlijke voorwaarden zijn van toepassing op alle websites die toegankelijk zijn via een hypertext-link vanaf deze website.

Algemene voorwaarden van het product

 • Als u een product of dienst aanvraagt ​​die op deze website wordt beschreven, moeten deze Gebruiksvoorwaarden worden gelezen in samenhang met andere voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op een dergelijk product of dienst en, in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden met betrekking tot een dergelijk product of dienst, deze laatste prevaleren. Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden omvatten product (en) en dienst (en), zonder beperking, enige verzekering of financiële dienst.

Virussen, hacking en andere overtredingen

 • U mag deze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze website, de server waarop deze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met deze website. U mag deze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval
 • Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990 en de Police and Justice Act 2006. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit bekend te maken naar hen. In het geval van een dergelijke schending vervalt uw recht om deze website te gebruiken
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld
 • Geo kan niet garanderen dat deze website vrij is van virussen of technische defecten van welke aard dan ook en is niet verantwoordelijk voor technische problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze website

Acceptabele gebruiksnormen

 • U mag onze site alleen gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:
  • om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging ("spam") te verzenden of te verzenden;
  • om materiaal te verzenden of te verzenden dat: - lasterlijk is voor een persoon; obsceen, aanstootgevend of inflammatoir; seksueel expliciet; bevordert discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, handicap of leeftijd; inbreuk maakt op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van andere personen; zal waarschijnlijk iemand misleiden; in strijd is met enige wettelijke plicht jegens een derde (bijv. vertrouwensplicht); is bedreigend of beledigend; zal waarschijnlijk iemand anders lastigvallen, overstuur maken of in verlegenheid brengen; geeft uw identiteit verkeerd weer; bepleit of bevordert elke onwettige handeling
 • We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op deze normen voor acceptabel gebruik door het gebruik van onze site. Als zich een inbreuk op dit beleid heeft voorgedaan, kunnen we de door ons passend geachte actie ondernemen. Het niet naleven van deze normen voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden en kan het gevolg zijn als wij alle of een van de volgende acties ondernemen:
  • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken;
  • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar onze site is geüpload;
  • een waarschuwing aan u;

Veiligheid

 • Geo zal alle redelijke stappen ondernemen, inclusief codering, om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt, veilig wordt bewaard. Vanwege de aard van internet en het feit dat het geen beveiligd systeem is, kan Geo niet garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke informatie niet door anderen wordt onderschept en ontsleuteld. Bijgevolg kan uw privacy niet worden gegarandeerd

handelsmerken

De afbeeldingen, logo's en namen op deze website die Geo, een Geo-bedrijf of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn eigen merken van Geo en / of de relevante derden. Niets op deze website wordt geacht aan een persoon een licentie of recht van de zijde van Geo of een derde te verlenen met betrekking tot een dergelijke afbeelding, logo of naam